Tilannetietoa yksinyrittäjien koronatuesta

Julkaistu 4.4.2020
 

Yksinyrittäjän koronatuen myöntämisen organisointi ja kuntakohtaisen yhdyshenkilön ilmoittaminen

Työ- ja elinkeinoministeriössä ollaan toimeenpanemassa eri yritysryhmille suunnattuja tukitoimia koronaepidemian haittojen lieventämiseksi. Osana tätä pakettia tullaan toteuttamaan yksinyrittäjille suunnattu tuki. Tuen kokonaismäärä on 100 miljoonaa euroa. Koska valtion puolella kapasiteetti ei riitä pikaisesti käsittelemään tällaista tukea, on työ- ja elinkeinoministeriö kääntynyt asiassa kuntien puoleen. Kuntien elinkeinojohdolta saadun palautteen perusteella kunnissa on valmius ja halu tällaisen tuen jakamiseen.

Järjestelyn kautta kunnat voivat olla mukana tukemassa alueellaan toimivien yksinyrittäjien selviytymistä koronakriisin yli. Tuki on kokonaisuudestaan valtion rahoittama.

Tukiprosessi pyritään tekemään mahdollisimman kevyeksi niin kuntien kuin yritystenkin osalta pitämällä kriteerit yksinkertaisina ja helposti tulkittavina. Vastuu hakemuksessa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta on tuen hakijalla. Raportointi tehdään yksinkertaiseksi eikä tuen myöntämien edellytä kunnilta tuen käytön valvontaa.

Valmisteluaikataulu

Valtioneuvosto hyväksynee asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille torstaina 8.4.2020. Asetus mahdollistaa tuen maksamisen kunnille hakemuksesta laskennallisen jakoperusteen mukaan. Asetus tullee voimaan 9.4.2020, minkä jälkeen kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta yrittäjien rahoitukseen. Aiemmasta 31.3.2020 tiedotteesta poiketen kunnat eivät tee toimeksiantosopimusta ministeriön kanssa, vaan rahoitusta haetaan ministeriöltä valtionapuhakemuksella.

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien tueksi

 • hakemuspohjan sekä avustuksen kuntakohtaiset osuudet valtionavustuksen hakemista varten,
 • hakemuspohjan, jolla yrittäjä hakee tukea kunnalta, sekä
 • soveltamisohjeen hakemusten käsittelijälle.

Materiaali julkaistaan viimeistään tiistaina 7.4.2020 luonnoksena kuntien valmistelun tueksi.

Tehtävän organisoinnista kunnassa

Tuen jakaminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä, jonka kunta voi ottaa hoitaakseen yleisen toimialansa perusteella. Ennakkotietojen mukaan kunnat ovat kiinnostuneita hoitamaan tehtävää. Kunta organisoi tehtävän hoitamisen tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla. Tukipäätöksen valmistelu on mahdollista suorittaa myös elinkeinoyhtiön henkilöstön toimesta. Tukipäätösten tekeminen tapahtuu virkavastuulla ja on luonteeltaan tyypillinen viranhaltijapäätös.

Kunnat voivat myös sopia tehtävän hoitamisesta yhteistoiminnassa kuntalain 8 luvun mukaisesti. Sopimuksen sisältöön voidaan soveltuvin osin soveltaa, mitä 54 §:ssä on säädetty viranomaistehtävän hoitamista koskevasta sopimuksesta.

Muutoksenhakuun tukipäätöksestä sovelletaan kuntalain 16 luvun säännöksiä.

Käsittely kunnan kirjanpidossa

Yksinyrittäjien tuessa on kyse kunnan hoitamasta toimeksianto- ja välitystehtävästä, jossa kunta välittää kunnalle myönnetyn ja käyttötarkoitukseltaan rajatun valtionavun edelleen kolmannelle osapuolelle toimintatukena. Kunta ottaa valtionavun ja tuen myöntämisen seurantaa varten kirjanpidossa käyttöön sekä toimeksiantojen varoja että toimeksiantojen pääomia koskevat tilit (alakohtaan Valtion toimeksiannot). Kirjauksilla ei ole siten vaikutusta kunnan tuloslaskelmaan, eikä niitä esitetä talousarvion toteutumisvertailuissa.

Yhdyshenkilö kunnassa

Asialla on kiire, mistä johtuen on tärkeää, että kaikki osapuolet omalta osaltaan valmistautuvat tuen toimeenpanoon. Pääpiirteissään vastuunjako on seuraava.

Kunnan tehtävänä on:

 1. tiedottaa osaltaan tuesta ja markkinoida sitä alueensa yksiyrittäjille
 2. ottaa vastaan ja käsitellä tukihakemukset
 3. tehdä päätöksen tuen myöntämisestä- ja maksatuksesta
 4. raportoida valtionavustuksen käytöstä

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

 1. määrittelee tuen myöntämiskriteerit
 2. valmistelee hakulomakkeet, joilla yksinyrittäjät voivat hakea tukea
 3. vastaa täysimääräisesti tuen rahoituksesta
 4. tiedottaa ja markkinoi osaltaan tukea

 

Tuen jakamiseen liittyvän tiedonvälityksen varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi pyydämme teitä ilmoittamaan kuntanne yhdyshenkilön asiassa 8.4. mennessä tästä linkistä: https://webropol.com/s/yksinyrittajantuki

Yritystoiminnan jatkon turvaaminen on kuntien elinvoiman kannalta tärkeää ja siksi uskomme että tällä yhteistyöllä on merkitystä. Toivomme ettei prosessia koeta liian raskaaksi ja Kuntaliitto tukee kuntia tehtävän hoitamisessa.

 

Kiitokset kunnille jo etukäteen!

Minna Karhunen
Kuntaliiton toimitusjohtaja

 

Lisätietoja:

varatoimitusjohtaja Timo Reina, Kuntaliitto, p. 09 771 2700, timo.reina(a)kuntaliitto.fi

alueet ja yhdyskunnat -yksikön johtaja Jarkko Huovinen, Kuntaliitto, p. 09 771 2550, jarkko.huovinen(a)kuntaliitto.fi

lakiasian johtaja Juha Myllymäki, Kuntaliitto, p. 09 771 2193, juha.myllymaki(a)kuntaliitto.fi

 
Päivitetty 4.4.2020